АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

ГУМАНІТАРНИХ НАУК

 

Міжвузівський збірник наукових праць молодих

учених Дрогобицького державного педагогічного

університету імені Івана Франка

 

 

 Випуск 16, 2016

 

ЗМІСТ

 

                                                                  Історія

 

Біла С. Унійні процеси в західних єпархіях Київської митрополії в українській історіографії першої половини XVIII століття

5

Галик В. Соціально-економічне становище населення сільської Дрогобиччини ХІХ ст. в оцінці Івана Франка (на прикладі праць І. Франка про минуле сіл Нагуєвичі, добрівляни, воля якубова та ясениця сільна)

12

Галів М., Чава І. Середні навчальні заклади у Дрогобичі (1919 – 1939 рр.)

21

Гриценко Г. Селяни у націотворчих процесах України і Білорусі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

23

Демуз І. Книжкова продукція і тематичний репертуар «Благодійного товариства з видання загальнокорисних і дешевих книг»

40

Ільницький В. Основні засади перебудови діяльності українських націоналістів у Карпатському краї ОУН (кін. 1940 – 1950-ті рр.)

51

Лазорак Б. «Авансове товариство» міста Дрогобича (1874 – 1914 рр.): банківські операції та ревна опіка інтересів своїх клієнтів

64

Лозинська І. Тимчасове військове генерал-губернаторство Галичини: напрямки економічної політики

77

Медвідь О. Дмитро Паліїв про листопадову національно-демократичну революцію на західноукраїнських землях 1918 – 1919 рр.

88

Попп Р. Соціальні трансформації в Дрогобицькій області (1944 – 1953 рр.)

94

Стецик Ю. Ченці-педагоги дрогобицької василіанської гімназії (1775 – 1780 рр.): біографічний огляд

103

Тельвак В., Педич В. Від інтерпретації до міфологізації: львівська історична школа Михайла Грушевського в історіографічних дискусіях ХХ століття

111

 

                                                                  Мистецтвознавство

 

Душний А., Шафета В. Науковий контекст формування засад українського колективного баянно-акордеонного мистецтва на прикладі Львівщини

121

Колісник О. Cемантика використання хоральних мотивів у камерно-інструментальній музиці Євгена Станковича (на прикладі камерних симфоній №2, №3 і №10)

131

Медвідь Т. Становлення загальної музичної освіти в Україні у другій половині ХХ століття

140

Околович І. Внесок Миколи Леонтовича в музичну культуру України

146

Скрипка Х. Культурно-мистецька діяльність української діаспори Великобританії як системна модель

153

 

                                                         Мовознавство. Соціальні комунікації.

                                                                  Літературознавство

 

Гвоздяк О. Фонетична адаптація німецьких запозичень в українських говірках Закарпаття

159

Гірняк С. Мовний портрет Константини Малицької

165

Патен І., Філь Г. Паремії з дієсловами руху в україно-, російсько-, польсько- й англомовній картинах світу: лінгвокультурологічний аспект

172

Рашкі Н. Концепт «сум» у романі «Таємний сад» Ф. Г. Бернет

180

Слабоуз В. Лінгвістична когнітологія як нова парадигма вивчення когнітивної функції мови

186

Трумко О. Мовний образ батька в художньому дискурсі І. Франка

193

Чубань Т., Левченко Т. Особливості сполучуваності з префіксами дієслів односпрямованого руху і дієслів різноспрямованого руху у сучасній українській мові

200

Швець А. Джерела лінгвокультурної мотиваціїї фольклорно-казкових онімів

208

Шутова М. Символіко-мотиваційна реконструкція етнокультурних стереотипів англійців і українців про патріотизм

218

Дубравська З. Генеза, дефініції та проблеми жанрової ідентифікації художньої біографіки Мартіна Еміса

229

Зимомря І. Творча об’єктивізація особистісного «Я» у малій прозі Андрія Дурунди

236

Мельник О. Поетикальні особливості українського романтизму у порівняльному зрізі європейських літератур

242

Сенета М. Оригінальність витлумачення теми жінки-матері в поемі Т. Шевченка «Марія»

248

 

                                                                  Педагогіка

 

Білецька Л., Білецький Р. Використання демонстраційних програм у освітньому процесі початкової школи

258

Борисов В. Вплив мультимедійних комп’ютерних технологій на формування компонентів педагогічної діяльності викладача української мови і літератури

265

Будинкевич С., Мацола Н. Формування культури взаємодії студентів факультету фізичного виховання засобами волейболу

274

Вихор С., Топоренко О. Шляхи інтеграції жінки у збройні сили України: педагогічний аспект

282

Грибок Н., Закаляк Н., Зорик М. Визначення спрямованості студентів до самооздоровлення як важливого критерію cформованості культури здоров’я особистості

295

Григорович А., Заяць О., Гладкевич М. Формування життєвої компетентності старшокласників засобами квест-технологій

302

Гризун Л. Інтегративна технологія структурування навчальних дисциплін та її застосування до розв’язання практичних проблем дидактики

309

Жигайло О., Рудник Т. Особливості використання навчальних посібників на різних етапах уроку математики у початковій школі

316

Карпа І. Переваги застосування інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення англомовної компетенції студентів

322

Кондрацька Г. Зарубіжні системи освіти і їх роль у формуванні професійно-мовленнєвої культури спілкування фахівців

328

Курач М. Організаційно-педагогічні умови формування у студентів художньо-проектних знань і вмінь

335

Кухта М. Педагогічний дискурс як засіб мотивації навчальної діяльності

342

Луців С. Педагогічні умови формування критичного мислення учнів початкових класів на уроках української мови

347

Михаць Л., Шатинська О., Жукова І. Здатність дітей середнього та старшого шкільного віку долати стрес руховою активністю та релаксацією

353

Муляр Н. Актуальні проблеми сучасної української сім’ї у контексті морально-етичного виховання  

359

Невмержицька О. Виховання творчої особистості дошкільника засобами медіаосвіти

365

Оршанський Л. Про потребу кардинальних змін у галузі вітчизняної освіти

371

Павлів І. Діяльність українського педагогічного товариства на землях Надсяння, Лемківщини і Холмщини (1919 – 1939 рр.)

379

Пагута М. Інтерактивні технології навчання в системі підготовки майбутнього вчителя трудового навчання та технології

387

Проць Р . Спецкурс «Бойові мистецтва України» у системі військово-патріотичного виховання учнівської молоді

393

Розман І. Дієві форми кваліфікованого поширення методико-педагогічних знань ....400 Савшак Т. Зміст і технологія навчання історії в галицьких народних школах і гімназіях із 50-х років ХІХ ст. – до першої третини ХХ ст

408

Таланова Л. Концептуально-технологічна модель підготовки майбутніх учителів до методичної діяльності

415

Тимошенко Н. Професійне самовизначення старшокласників (за результатами дослідження)

421

Фартушок Л. Виховуємо здорову дитину в умовах сьогодення

428

Чабан Н. Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі української мовної підготовки майбутніх культурологів

434

Чейпеш І. Адаптація рідної й іноземної мов у міжкультурній комунікації: соціально-психологічний аспект

444

Чепелюк А., Федорищак Р. Теоретико-методологічні дослідження формування культури спілкування майбутніх фахівців фізичного виховання  

451

Чередник О., Ковалевська О. Досвід роботи щодо забезпечення організації навчально-пізнавальної діяльності студентів другої половини ХХ століття

457

Шиманська М. Нерівність в освіті крізь призму польської педагогічної думки

465

Юрженко В., Агалець І. Основні елементи контент-середовища електронних освітніх ресурсів

471

Ясеницька Ж. Особливості формування педагогічної майстерності вчителя образотворчого мистецтва

480

 

                                                         Рецензії, відгуки, повідомлення

 

Лазурко Л. Польські історики про революцію гідності в Україні

487