АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

ГУМАНІТАРНИХ НАУК

 

Міжвузівський збірник наукових праць молодих

учених Дрогобицького державного педагогічного

університету імені Івана Франка

 

 

 Випуск 15, 2016

 

ЗМІСТ

 

                                                                  Історія

Батюк Т. Мирон Кордуба та газета «Діло»: особливості співпраці

5

Владига О. Михайло Грушевський та козацька археографія (львівський період)

11

Галик В. Зв’язки Івана Франка із російською академією наук

17

Гончар О. Образ Переяслава у рецепції М. Костомарова та А. Яковліва: порівняльний аналіз

31

Дегтярьов С. Види матеріального заохочення цивільних чиновників на українських землях наприкінці ХVIII – у першій половині ХІХ ст.

39

Ільницький В. Характеристика кадрового потенціалу крайового проводу ОУН

49

Кантор Н. Історико-правовий аспект дослідження поняття «економічна безпека»

67

Левченко І. Наукова і практична робота вчених харківського медичного товариства у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

73

Маркович М. Релігійна реформа імператора Юліана

81

Молоткіна В. Встановлення державної монополії на книжковому ринку радянської України (1920 – 1930-і рр.)

88

Тарапон О. Державні свята в Україні 1920 – 1930-х рр. як засіб формування радянських політичних цінностей

96

 

                                                                  Мистецтвознавство

Білич О. Художня обробка шкіри на теренах Поділля

103

Бренюк А. Видові і сюжетно-тематичні особливості творчості художників С. Кукурузи, Д. Брика та З. Гайха

110

Карповець М. Філософське осмислення шуму в культурі

119

Паньків М. Репертуар для народно-інструментальних колективів як чинник фахової розмаїтості

128

Синкевич Н. Лев Туркевич і Євген-Орест Садовський: порівняльна характеристика творчих силуетів хорових диригентів

137

 

                                                                  Мовознавство. Соціальні комунікації Літературознавство

Баровська А., Коваль І. Комунікативний i комунікаційний: обсяг та межі понять

145

Капніна Г. Колір у відображенні мовної картини світу (на прикладі німецької мови)

156

Карповець Х. Лінгвопсихологічні чинники порушення орфографічних норм української мови

163

Котовська О. Комплексна методика аналізу гіпертексту у комп’ютерному дискурсі

169

Кушлик О. Словотвірна парадигматика відсубстантивних дієслів зі словотвірним значенням «перебувати в психічному стані, названому твірною основою»

180

Михайлова О. Соціальна проблематика в телевізійних новинах: огляд теоретичних набутків

189

Навальна М. Тенденції розвитку соціально-економічних дієслів у країнської мови на тлі соціальної динаміки

196

Рудківський О. Фонетичні параметри варіантів голосних фонем німецької та української мов

203

Чжу Ц. Етапи становлення поняття «прогнозування» та його відображення в китайській і російській мовній свідомості

211

Шум О. Риси індивідуального стилю перекладача при відтворенні розмовно-побутової лексики (на прикладі німецькомовних перекладів української прози другої половини ХХ століття)

221

Дмитрів І. «Молитвослов» у священичому служінні і художній творчості о. Василя Мельника (Лімниченка)

 228

Зимомря М., Зимомря І. Репрезентація творчої взаємодії в епістолярній спадщині Івана Франка крізь призму авторської ментальності

235

Накашидзе І. Концепція батьківщини в еміграційній літературі: теоретико-методологічні засади

251

Черниш А. Мотив ескапізму у хронотопному дискурсі роману О. Жупанського «Лахмітник»

258

 

                                                                  Педагогіка

Бутиріна М., Новолаєв А. Шляхи попередження «професійного вигорання» педагогів

265

Вайнола Р., Чжан С. Формування етнічної толерантності студентської молоді в системі виховної роботи вищого навчального закладу

271

Веселовський А., Редчиць В., Ільчишин І. Окремі напрями професійної підготовки фахівця фізичної культури у світлі вимог сьогодення

277

Гриб’юк О., Юнчик В. Дослідницький підхід у навчанні з використанням системи динамічної математики GeoGebra

284

Довбня Л. Рідна мова як навчальна база для білінгвальної освіти: транспозиція та інтерференція

299

Евтифіев А. Особливості системи професійної підготовки суддів зі спортивної боротьби

305

Єрьоменко О. Психолого-педагогічний супровід студентів з особливими потребами у вищих навчальних закладах

313

Жукова О. Ігрові технології як засіб професійного самовизначення особистості

321

Жуковський В., Махлюк В. Організаційно-педагогічні засади діяльності Острозької академії XVI – XVII ст.

329

Задільська Г. Особливості методики навчання презентаційних вмінь студентів мовних спеціальностей

339

Когут У. Теоретичні засади використання систем комп’ютерної математики у навчанні дослідження операцій майбутніх бакалаврів інформатики

345

Копилова С. Теоретичні основи організації спілкування у професійній підготовці магістрів соціальної роботи

355

Костіна В. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи з дезадаптованими дітьми та молоддю

363

Красницька О. Середовище інтернатного закладу спортивного профілю: деприваційний аспект

371

Малашевська І. Методичний аспект саногенно-особистісної парадигми музичної освіти дошкільників і молодших школярів

378

Михалюк А. Педагогічна модель формування виконавської культури майбутніх учителів музики засобами українського фортепіанного мистецтва

385

Мусієнко О., Лемешко О., Самойлик С. Роль фізичної культури і спорту у формуванні духовної складової особистості

391

Попадич О., Ваколя З. Розвиток моральних цінностей іноземних студентів в умовах формування правової свідомості

400

Преснер Р. Форми освіти дорослих у системі післядипломного навчання

408

Решетова І., Решетов О. Досвід організаційно-педагогічної діяльності вчених рад вітчизняних вищих педагогічних навчальних закладів (1958 – 1963 рр.)

414

Русіна Н., Люльчик В., Кийко Н., Петрова О. Формування дослідницьких компетенцій майбутніх фахівців із землевпорядкування

422

Семанчина В. Управлінська компетентність керівника загальноосвітнього навчального закладу

430

 

                                                                  Психологія

Заболоцька С. Модель-програма особистісно-професійного саморозвитку майбутнього педагога

438

Зимянський А. Психологічна характеристика образу «Я-педагог» студента

444

Марценюк М., Фельцан І. Емотивний аспект професійної компетентності майбутнього педагога

451