АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

ГУМАНІТАРНИХ НАУК

 

Міжвузівський збірник наукових праць молодих

учених Дрогобицького державного педагогічного

університету імені Івана Франка

 

 

 Випуск 6(2), 2013

 

ЗМІСТ

Пантюк М.П. Передмова

3

 

                                                                  Педагогіка

Бобилева Я. Особливості інноваційно-зорієнтованої професійної підготовки вчителів технологій

4

Борисов В., Ткаченко О. Специфіка регіоналізації змісту етнокультурного виховання учнів

10

Борисова С. Особливості методики викладання курсу «Історія та морфологія народної творчості з практикумом»

20

Бровчак Л. Школа молодого лідера як засіб організаторської підготовки майбутніх учителів

27

Галів М. Категорія «вітчизняна педагогіка» в сучасному українському історико-педагогічному дискурсі

32

Гризоглазова А. Полікультурне виховання та споріднені підходи як основа виховання учнівської молоді

40

Жигайло О. Підготовка до школи – один з найважливіших аспектів логіко-математичного розвитку дошкільника

50

Ілляш С. Інтегрований підхід до навчання у початковій школі, його педагогічна цінність

57

Колток Л. Методика навчання природознавства у творчому доробку В.О. Сухомлинського

65

Мартиненко В., Федак О., Максим’як Я. Спортивно-гімнастичний рух та настільний теніс на Прикарпатті в період до Другої світової війни

71

Мацола Н., Яцуляк Г., Михаць Л. Застосування новітніх педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх вчителів з фізичної культури

77

Молоченко В. Діалог як одна з важливих педагогічних умов розвитку вмінь партнерскої взаємодії студентів-аграріїв

83

Муляр Н. Модель матері в змісті родинного виховання другої половини ХІХ – початку ХХ століття

91

Нітченко Г. Готовність майбутніх учителів трудового навчання до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності

98

Пагута М., Федьків Б.-І., Ярема Д. Дидактичні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках з «Технології»

107

Паласевич І. Особливості організації життєдіяльності дітей різновікової групи в умовах ДНЗ

115

Петрицин О. Підготовка майбутніх вчителів технологій до використання засобів ІКТ

122

Пецкович Д., Чепелюк А., Михайловський О. Критерії, показники та рівні сформованості творчого потенціалу майбутніх вчителів фізичної культури

128

Садова І. Організація навчально-виховного процесу у школі першого ступеня за ідеями педагога-гуманіста Марії Монтессорі

134

Салань Н. Розвиток інтелектуальних здібностей старшокласників у сучасних вітчизняних позашкільних закладах

141

Самойлов А. Історичний аналіз підходів до профілактики девіантної поведінки молоді

147

Улиська І. Відповідальність як філософське та психолого-педагогічне поняття

155

Уруський А. Про стан підготовленості майбутніх учителів технологій до профільного навчання старшокласників

163

Федорович А. Виховання гуманних почуттів як основа морального розвитку дітей дошкільного віку

171

Холковська І. Принцип функціонально-предметної диференціації формування готовності майбутніх учителів до розв’язання конфліктів у старшій школі

178

Чепелюк А., Михайловський О., Пецкович Д. Професійне становлення майбутнього вчителя фізичної культури як проблема вищого навчального закладу

185

Яким Р., Явір М. Формування культури безпеки життєдіяльності майбутнього вчителя технологій в аспекті професійного ризику

190

 

                                                        ПСихологія

Гринечко А. Емоційно-ціннісне самоставлення особистості

199

Дуб В. Духовність в структурі ціннісно-смислової сфери майбутнього педагога

205

Заболоцька С. Особливості розвитку моральних форм поведінки дошкільників в умовах сім’ї та дошкільної установи

213

Зимянський А. Психологічні особливості емоційно-ціннісної складової моральної самосвідомості підлітків

220

Колечко О. Розвиток професійної ідентичності студентів – майбутніх вчителів початкових класів

228

Хавула Р. Психологічні аспекти розвитку готовності юнаків до батьківства

237

Шатинська О. Взаємовплив системи цінностей особистості та її життєвого шляху

244

 

                                                                  СОціологія

Жалдак Г. Економічна сутність соціального капіталу

251

Кришталь А. Здоровий спосіб життя в програмах політичних партій на виборах до Верховної ради України у 2012 році

259

Галатир І. Бідність як фон розвитку сучасної сім’ї

272