АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

ГУМАНІТАРНИХ НАУК

 

Міжвузівський збірник наукових праць молодих

учених Дрогобицького державного педагогічного

університету імені Івана Франка

 

 

 Випуск 1, 2012

 

ЗМІСТ

Кишакевич Ю.Л. Передмова

3

 

                                                                 Філософія

Оленич С. Місце і роль соціальних інститутів сучасного українського суспільства в процесі встановлення молоді

5

Гнатів З. «Філософія серця»: модус життя і безсметря

18

Бачко Н. «Інший та Я» Ексцентричність діалогічного буття людини

23

Бурий А. Страх і Ніщо як предмет кінорефлексій

28

Витак Г. Чинник арт-терапії в соціальній адаптації осіб з вродженими фізичними потребами

35

Войтків Л. Проблема душевного і духовного в українській філософії та вплив на неї німецької класичної філософії

42

Здоровонко Л. Докорінні вияви української християнської духовності в теоретичній спадщині Я. Ярмуся

49

Крутій Ю. Віра як акт розумної волі

55

Матковський М. Моральні ідеали виховання у творчості Тараса Шевченка та Івана Франка

60

Стеців В. Особистість як необхідність

67

Стецько Д. Концептуальний смисл (значення) та екзистенційний смисл (сенс) як аспекти культуроутворення

71

 

                                                                  Педагогіка

Галів М.  Реалізація ідеї національної автентичності української педагогіки у творчості Омеляна Вишневського

78

Гурії. М. Необхідність вивчення іноземної мови в умовах глобалізації суспільства

84

Душний А. Активізації творчої діяльності студентів мистецьких факультетів як психолого-педагогічна проблема

90

Жигайло О. Психологічні аспекти формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів

100

Калита Н. Проблема виховного ідеалу в педагогіці  

109

Колток Л. Формування екологічної культури учнів початкової школи як психолого-педагогічна проблема

115

Лужецький В., Павловський Ю., Лепак О. Алгоритмізація навчання з безпеки життєдіяльності  

122

Лучкевич В. Особливості формування міжкультурної компетенції під час навчання іноземної мови

131

Міщук У. Галів М. Зміст та організація навчально-виховного процесу у початкових школах Галичини періоду нацистської окупації (1941-1944 рр.)  

137

Муляр Н. Морально-етичні цінності як виховний потенціал української родини (друга половина 19 – початок 20 століття

146

Нищак І., Дебеляк В. Використання інформаційних технологій при підготовці вчителя трудового навчання (на прикладі занять з креслення)

155

Пагута М., Петречко А. Педагогічні засади створення електронного навчального посібника  

161

Палахова С. Народні рухливі ігри – важлива складова націоналної культури етнопедагогіки  

169

Салій В. Розвиток школярів засобами музичного мистецтва

176

Турчик І. Шкільний спорт у країнах Європи  

180

Чепелюк А. Умови психолого-педагогічної компетенції майбутнього вчителя фізичної культутри

187

 

                                                                  Психологія

Бандура Г.  Обдарованість як об’єкт психологічного аналізу  

194

Гринечко А.  Зміст ціннісного самовизначення в старшому підлітковому віці  

199

Гриник І.  Психологічні особливості формування етнічної толерантності у студентської молоді   

205

Ілляш С.  Погляд на самосвідомість з позиції системного підходу  

212

Колечко О.  Динаміка образу «Я – майбутній професіонал» як ціннісна орієнтація студентів – учителів початкових класів  

222

Хавула Р.  Психологічний аналіз ціннісних орієнтирів у юнацькому віці  

231

Шмілик Н.  Психологічна готовність до материнства як чинник подальших взаємин матері і дитини  

238

 

                                                                  Мовознавство. Літературознавство

Міщук У.  Роль експресем у творі І. Франка «Коваль Бассім»   

245

Паночко М.  Особливості словотвірної структури українських правничих термінів-іменників Західної України ХІХ – початку ХХ ст.  

250

Пиц Т.  З історії походження і поширення ремісничих назв гарбар та римар у слов’янських мовах  

259

Варнацька Г.  Передумови модифікації темпоралної структури модерністської прози початку ХХ ст.   

266

Вовк О.  Перекладацька діяльність Бориса Грінченка та Марії Загірної  

272

Гаврилюк Х.  Поема «Енеїда» І. Котляревського як художній феномен   

277

Дмитрів І.  Святий Франциск з Асижу і Богдан-Ігор Антонич: дотичність світоглядів

287

Зимомря І. Художня модифікація у малій прозі Томаса Бернгарда  

297

Лазірко Н. Чарльз Діккенс та Джек Лондон в літературно-критичній оцінці Юрія Клена  

305

Марочканич І.  Тлумачення культурного імперіалізму в поетичних творах Є. Маланюка: деякі тезаурусні  аспекти  

316

Розлуцикий І.  Творчість Миколи Євшана: рецепція в контексті українського літературознавства ХХ ст.  

321

Темнюк Н.  Особливості побудови тексту: обєктивні та субєктивні начала  

332

 

                                                                  Історія

Лазорак Б.  Фінансово-господарська діяльність уніатських братств при Карвасарській хрестовоздвиженській церкві Камянеця-Подільського (XVIII ст. )   

342

Стецик Ю.  Акт канонічної візантизаці 1816 року – як джерело до визначення історії парафіяльного храму святої Параскеви села Улично   

353

Галик В.  Дрогобицькі юристи – кореспонденти Івана Франка   

360

Галів М.  Народне (початкове) шкільництво Стрийщини в період німецької окупації (1941-1944)   

372

Ільницький В.  Провідник Карпатського крайового проводу ОУН – Степан Слободян-«Єфрем», «Клим»   

383

 

                                                                  Мистецтвознавство

Кекош О.  Особливості самбірської школи іконопису другої половини XVI століття   

391

Кундис Р.  Теоретичний аспект баянно-акордеонного мистецтва Львівщини з позиції типологічних ознак регіональної виконавчої школи.   

397

Мартинів Л.  Творчий портрет педагога, диригента, музично-педагогічного факультету Лева Коцана   

405

Чумак Ю.  До питання еволюції творчої діяльності Віктора Власова у контексті одеської баянної школи.   

411

Шафета В.  Ансамблеве баянне виконавство і творчість: джерелознавчий і термінологічний аспекти.   

419

 

                                                                  Біологія

Бриндзя І.  Дослідження нітратного забруднення води колодязів на території   

429

Досвядчинська М.  Хімічна структура та біосинтез мікотоксинів грибів роду aspergillus.   

438

Кінчеші К.,  Кінчеші О., Куцериб Т.  Фоновий моніторинг, роль його в існуванні природних і техногенних екосистем   

444

Коваль Н.  Мікотоксини грибів роду aspergillus   

448

Куцериб Т.  Деякі аспекти трансформаційної діяльності ґрунториїв.   

456

Кучманич Н.  Оцінка забруднення атмосферного повітря вуглеводнями території Бориславського нафтогазового родовища.   

461

Павлюк Е., Марич В., Шустур В., Шафранський Р., Бриндзя І.  Проблеми забезпечення хімічної безпеки.   

471

Сеньків В.  Очистка стічних вод з використанням sbr реактора   

476

Слободян Л.  Рідкісна флора техногенних екотипів Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу   

482

Філь В.  Дослідження розумової працездатності студентів у перший рік навчання.   

488

 

                                                       

                                                                  Фізико-математичні та економічні науки

 

Даньків О., Кузик О.  Енергетичний спектр електронів у гетероситемі з нанокластерами точкових дефектів   

495

Лешко Р. Дискретний спектр водневоподібної домішки у двошаровій квантовій точці відкритого типу.   

504

Бурда А.  Управління людським капіталом в контексті інноваційного розвитку промислових підприємств   

519

Вовк Ю.  Управління знаннями як умова збереження та розвитку культури організації   

526

Хомош Ю.  Сучасна модель компетенції менеджера природоохоронної діяльності   

534