КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ

Новини кафедри

Завідувач кафедри екології – Андрій Григорович Дзюбайло, професор, доктор сільськогосподарських наук. Дзюбайло А.Г. веде аспірантуру з спеціальності 06.01.09 – рослинництво. Під його науковим керівництвом захищено вісім кандидатських дисертацій. Професор Дзюбайло А.Г. є керівником наукової школи “Агробіологічні аспекти підвищення продуктивності сільськогосподарських культур на дерново-підзолистих ґрунтах Передкарпаття”, яка заснована у 2007 році, а також членом Наукової ради МОН (секція охорони навколишнього середовища); членом двох спецрад із захисту докторських дисертацій: Д 05.854.01 при Вінницькому державному аграрному університеті і Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН; Д 27.361.01 при ННЦ “Інститут землеробства НААН”; членом редколегії наукового збірника “Передгірне та гірське землеробництва і тваринництво”; членом вчених рад університету і факультету.

Поштова адреса: 82100, Львівська область, м. Дрогобич вул. Т. Шевченка, 23  Контактний телефон: (244) 3-77-00

            Рік заснування кафедри екології –  02.07.2007 р. наказом ректора №330 у структурі біологічного факультету.
На кафедрі екології працює 13 викладачів, з них – 3 доктори наук, професори, 6 кандидатів наук, доцентів.
Професорсько-викладацький склад кафедри (6,75 ставок):

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада

Вчене звання

Науко­ва ступінь

1.

Дзюбайло А.Г.

зав. кафедри

професор

доктор с.-г. наук

2.

Цайтлер М.Й.

доцент

доцент

кандидат біол. наук

3.

Скробач Т.Б.

доцент

 

кандидат с.-г. наук

4.

Сеньків В.М.

доцент

 

кандидат техн. наук

5.

Коник Г.С.

доцент

ст. наук. співробіт.

кандидат с.-г. наук

6.

Слободян Л.З.

викладач

 

 

7.

Бриндзя І.В.

викладач

 

 

8.

Кучманич Н.Г.

викладач

 

кандидат геогр. наук

9.

Монастирська С.С.

доцент

доцент

кандидат біол. наук

10.

Досвядчинська М.Р.

викладач

 

 

11.

Стецула Н.О.

викладач

 

кандидат біол. наук

12.

Адаменко О.М.

професор

професор

доктор гео.-мін. наук

13.

Пантюк М.П.

професор

професор

доктор пед. наук

    
Навчально – методичний доробок


№ з/п

Назва дисципліни

Назва підручника, навч.-метод. посібника, метод. реком. тощо, видавництво (повністю)

Співавтори

Рік видання,
Гриф

Дзюбайло Андрій Григорович

1

Охорона та раціональне використання земельних ресурсів

Навчадльно-методичний посібник з практичних робіт для студентів ІІІ курсу спеціальності „Екологія та охорона навколишнього середовища”Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка

-

2008 р., ДДПУ

2

Загальне землезнавство

Навчадльно-методичний посібник з практичних та лабораторних робіт для студентів І курсу спеціальності „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка

Неля Кучманич

2009 р., ДДПУ

3

Лікарські рослини

Навчально-методичний посібник для лабораторних робіт з курсу „Лікарські рослини”Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка

Людмила Слободян

2009 р., ДДПУ

4

Нормування антропогенного навантаження

Методичні матеріали до практичних занять для студентів спеціальності „Екологія та охорона навколишнього середовища” Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка

Ірина Бриндзя

2010 р., ДДПУ

5

Основи біоценології

Навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 8.010103 ПМСО «Біологія» Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка

Мар’яна Досвядчинська

2011 р., ДДПУ

5

Лікарські рослини

Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів IV курсу Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка

Людмила Слободян

2012 р., ДДПУ

Цайтлер Мирон Йосипович

1

Екологія рослин

Екологія рослин. Методичні матеріали до проведення лабораторних робіт   Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка

Людмила Слободян

2009 р., ДДПУ

2

Бакалаврські роботи

Методичні рекомендації до оформлення бакалаврських робіт (для студентів спеціальності 6.070800 „Екологія та охорона навколишнього середовища”) Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка

Остап Дітчук

2009 р., ДДПУ

3

Виробнича практика з екології

Методичні матеріали до проведення виробничої практики з екології (для студентів спеціальності 6.070800 „Екологія та охорона навколишнього середовища”) Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка

-

2009 р., ДДПУ

4

Дипломні роботи

Методичні рекомендації до оформлення дипломних робіт (для студентів спеціальності 7.070801 „екологія та охорона навколишнього середовища”) Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка

-

2010 р., ДДПУ

5

Основи організації екологічного моніторингу

Навчальний посібник (для студентів спеціальності 7.010103 „ПМСО. Біологія та хімія”) Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка

-

2011 р., ДДПУ

6

Бакалаврські роботи

Методичні рекомендації до оформлення бакалаврських робіт (для студентів спеціальності 6.070800 „Екологія та охорона навколишнього середовища”) Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка

Остап Дітчук

2011 р., ДДПУ

Коник Григорій Станіславович

1

Екологія тварин

Екологія тварин. Навчально-методичний посібник  з лабораторних робіт для студентів ІІІ курсу спеціальності „Екологія та охорона навколишнього середовища” Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка

-

2010 р., ДДПУ

2

Екологічні проблеми промисловості і сільськогоспо-дарського виробництва

Навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористу-
вання]

-

2011 р., ДДПУ

Монастирська Світлана Семенівна

1

Біогеографія

Методичні вказівки до практичних занять (для студентів напрямів підготовки „Екологія, охорона навколишнього середовища та раціональне природокористува-ння” і „Біологія”)

Ірина Бриндзя

2010 р., ДДПУ

Скробач Тарас Богданович

1

Основи топографії

Методичні матеріали до проведення лабораторних  занять

Георгій Гриник

2011 р., ДДПУ

Сеньків Віктор Миколайович

1

Моделювання та прогнозування стану довкілля

Методичні матеріали до проведення лабораторних робіт

-

2012 р., ДДПУ

 Перелік навчально-методичних посібників, електронні варіанти яких є в бібліотеці
1. Цайтлер М. Методичні рекомендації до оформлення дипломних робіт для студентів спеціальності 7.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”/ Цайтлер Мирон. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 24 с.
3. Дзюбайло Андрій, Досвядчинська Мар’яна. Основи біоценології: Навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр”спеціальності 8.010103 „ПМСО. Біологія” / Дзюбайло Андрій, Досвядчинська Мар’яна.  – Дрогобич. Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 2011. – 50 с.
4. Цайтлер Мирон. Основи організації екологічного моніторингу : [навчальний посібник для студентів спеціальності 7.010103 “ПМСО. Біологія та хімія”] / Цайтлер Мирон. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 55 с.
5. Цайтлер М., Кучманич Н. Методичні матеріали до проведення переддипломної практики з екології. / Цайтлер Мирон, Кучманич Неля. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 16 с.

Напрям наукових досліджень

Тематика НДР кафедри: „Оптимізація антропогеннозмінених екосистем Дрогобицького району” (термін виконання:  2013-2017 р.р., науковий керівник: доцент, кандидат біологічних наук Цайтлер Мирон Йосифович)
Пріоритетний напрям відповідно до Закону України: раціональне природокористування.
Пріоритетний напрям відповідно до наказу ректора: стале використання, збереження та збагачення біоресурсів. Екологія людини.

Наукова школа:

Тематика “Агробіологічні аспекти підвищення продуктивності сільськогосподарських культур на дерново-підзолистих ґрунтах Передкарпаття”, яка заснована у 2007 році. Керівник наукової школи професор, доктор сільськогосподарських наук Андрій Григорович Дзюбайло.

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 1. „Агроекологiя”
 2. „Біогеографія”
 3. „Бiоекологiя”
 4. „Бiосферологiя”
 5.  „Вступ до фаху”
 6. „Гідроекологія”
 7.  „Гідрологія”
 8.  „Геологiя з основами геоморфології”
 9. Геологiя з основами геохімії”
 10. „Глобальна екологія”
 11.  „Екол. пробл. промисловостi i с.-г. виробництва”
 12. „Екологiчнi основи сталого розвитку”
 13. „Екологiчна безпека”
 14. „Екологiчна експертиза”
 15.  „Екологiчна освiта i культура”
 16. „Екологiчна стандартизацiя та сертифікація”
 17. „Екологiчне iнспектування”
 18. „Екологiя людини”
 19.  „Екологiя мiських систем”
 20. „Екологiя рослин i тварин”
 21. „Екотоксикологiя”
 22. „Загальна екологiя (та неоекологiя)”
 23. „Загальне землезнавство”                   
 24. „Лiкарськi рослини (фiтонцидологiя)”
 25. „Ландшафтна екологiя”
 26. „Мiжнародне екологiчне право”
 27.  „Метеорологiя i клiматологiя”
 28.  „Методика викладання у вищiй школi”
 29. „Методологiя та органiзацiя наукових дослiджень”
 30. „Моделювання i прогнозування стану довкiлля”
 31. „Монiторинг довкiлля”
 32. „Нормування антропогенного навантаження на природнє середовище”
 33.  „Органiзацiя управлiння в екологiчнiй дiяльностi”
 34. „Основи екологiї”
 35. „Основи мiжнародної екологiчної дiяльностi”
 36.  „Основи наукових дослiджень в екологiї”
 37. „Основи органiзацiї екологiчного монiторингу”
 38. „Основи топографiї”
 39.  „Охорона i раціональне використання водних та земельних ресурсiв”
 40. „Охорона i раціональне використання рослинного i тваринного свiту”
 41. „Охорона атмосферного повiтря”
 42. „Популяцiйна екологiя”
 43. „Природа рiдного краю”
 44. „Природоохороннi технологiї”
 45. „Радiоекологiя”
 46. „Рекреацiйнi ресурси та курортологiя”
 47. „Рекультивацiя та фiтомелiорацiя”
 48.  „Садовопаркова архiтектура”
 49. „Соцiоекологiя”
 50. „Стратегiя сталого розвитку”
 51. „Техноекологiя”
 52. „Управлiння та поводження з вiдходами”
 53.  „Утилiзацiя побутових i промислових вiдходiв”.

 

 

Оновлено 20.06.2013 17:48

 
 

Адреса університету:
82100, м.Дрогобич, вул.І.Франка, 24,
тел.: (03-24) 41-04-74, факс: (032-44) 3-38-77
e-mail: administrator@drohobych.net